[30 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี พิจารณาผลงาน จำนวน 5 ราย