[29 ก.ค.63] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและเยี่ยมศูนย์บริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563

  นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 จังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และเยี่ยมศูนย์บริการชาวต่างชาติ (ศบต.) โรงพยาบาลยโสธร เนื่องในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2/2563  โดยมี นางมณีรัตน์ สันทัดค้า รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธร และนางอัญชลี ชคัตตรัย หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธรให้การต้อนรับ