[29 ก.ค.63 – บ่าย] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมการจัดการความรู้และวิจัย R2R

29 กค. 2563 เวลา 14.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และวิจัย เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อประกอบการเสนอโครงร่างวิจัย ประเด็นผู้สูงอายุในพื้นที่ ประเด็นสำคัญ คือ ติดตามผลการดำเนินงาน การประสานงาน รวมทั้งค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนโครงร่างงาน วิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ในกลุ่มผู้สูงอายุแบบบูรณาการ เขตสุขภาพที่ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม นางประชุมพร กวีกรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, ดร.ภคิน ไชยช่วย จาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี, ดร.กุลธิดา กุลประฑีปัญญา จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อ.พรทิพ วัชรดิลก จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และผู้รับผิดชอบงาน 5 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี