[24 ก.ค.63 – บ่าย] ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 ณ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

24 กรกฎาคม 2563  

ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2ณ ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ในการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

  ภาคบ่ายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  ติดตามการดำเนินการพัฒนาชุมชนเมือง ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้  ดำเนินการเด่นหลายเรื่อง เช่น

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะ) จัดตั้งธนาคารขยะชุมชน,  ทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษผัก, จัดทำกล่องคอนกรีตกำจัดขยะ

  2. พัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย

  3. เตรียมประชาคมระบุพิกัดประมงเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำ

  4. ดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง (จัดทำบ่อเลี้ยงปลา)

  5. เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน

  6. เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน