[24 ก.ค. 63] “ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและผลการดำเนินงาน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563”

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

   นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้

  • การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการดำเนินงานสำคัญ/เร่งรัด ของกระทรวงสาธารณสุข
  • การเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • ติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 10 การรายงาน PA ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
  • การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และบูรณาการ แผนงาน/โครงการ ร่วมกับศูนย์วิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 10
  • การจัดทำแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมีนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ในเขตสุขภาพที่ 10 และคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10