[24 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

24 กรกฎาคม 2563  

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

  นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี  จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ในการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี) ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ  พร้อมด้วย นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และนายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและ เป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  – การติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  – การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  – มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)