[20 ก.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 รับฟังข้อมูลการตรวจราชการวิถีใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 จ.ยโสธร

เขตสุขภาพที่ 10 รับฟังข้อมูลการตรวจราชการวิถีใหม่ ผ่านระบบ VDO Conference ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 จ.ยโสธร

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลศรีสะเกษ/ ประธานคณะกรรมการงานพระราชดำริตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี       เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับเขต ได้มอบหมายให้ นายแพทย์เด่นชัย ตั้งมโนกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน ประเด็น ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์    โดยมี นายแพทย์ปกาสิต โอวาทกานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นผู้นำเสนอ ข้อมูลการดำเนินงานในเรือนจำจังหวัดยโสธร ตามประเด็น 6 ด้าน และ   ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ ตามแผนการใช้รถ X- ray Digital โดยนำเสนอข้อมูล ผ่านระบบ VDO Conference

   ผู้ร่วมรับฟัง ประกอบด้วย : ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10, ผู้แทนโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์, ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 , ผู้แทนสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ผู้แทนคณะกรรมการงานพระราชดำริตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ระดับเขต และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร