[21 ก.ค.63] – เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2 จังหวัดศรีสะเกษ

21 กรกฎาคม 2563  

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้มอบหมายให้ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 10 ในการตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวมของผู้ตรวจราชการฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามประเด็น   ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  – การติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  – การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  – มาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)