[10 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ 2/2563 จ.อำนาจเจริญ

ผตร. เป็นประธานสรุปตรวจราชการ กรณีปกติ 2/2563 จ.อำนาจเจริญ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการสรุปตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2563 จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน

ผู้บริหารระดับจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย นายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ, รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญและโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

สรุปผลการตรวจราชการฯ 5 ประเด็น ได้แก่ โครงการพระราชดำริ (ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์), กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ, สุขภาพกลุ่มวัย, ลดแออัด ลดรอคอย และ Area base (พัฒนาการเด็ก และการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก)
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาเจริญ ชั้น 4 และถ่ายทอดผ่านระบบ WebX Conferrence ไปยังหน่วยงานในสังกัด

ขอบคุณผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี