[8 ก.ค.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

ผตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 -16.30 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 6 และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายและระบบสุขภาพ” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ นางสาวปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะวิทยาจารย์,วิทยากร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้