[8 ก.ค. 63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และงานวิจัย / R2R เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2563

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้และงานวิจัย / R2R เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

เขตสุขภาพที่ 10 โดยคณะคณะกรรมการจัดการความรู้และงานวิจัย / R2R เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2563 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี นางประชุมพร กวีกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุม

พร้อมด้วย ดร.ภาคิน ไชยช่วย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี นางสุเพียร โภคทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอกรอบโครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุแบบองค์รวม เขตสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ได้แก่

  1. การวิจัยศึกษาสภาพปัญหาด้านสภาวะจิตใจ ด้านสภาพสังคมความเป็นอยู่ และด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10
  2. การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดับปฐมภูมิ
  3. การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดับทุติยภูมิ
  4. การพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ ระดับตติยภูมิ

ปิดประชุม เวลา 16.30 น.