[3 ก.ค.63] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพที่ 10  จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563

3 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 (อ.ก.พ. เขตสุขภาพที่ 10) ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว การพิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ของเขตสุขภาพที่ 10 รอบที่ 1 โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ  VDO Conference Cisco WEBEX