[2 ก.ค. 63] ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธวัชชัย ทองประเสริฐ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ประธานณะทำงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขากัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563 เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน ฯ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมถ่ายทอดการประชุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Cisco webex conference

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ ติดตาม/ เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา

  • การนำเสนอผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร
  • การต่อายุใบประกอบการอบรมกัญชาทางการแพทย์ สำหรับ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และแพทย์แผนไทย
  • ปรึกษาหารือแนวทางการจัดประชุมวิชาการ งบประมาณสนับสนุนจากกรมการแพทย์ งบประมาณ จำนวน 26,250 บาท