[29 มิ.ย.63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 4/2563

ผตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Cisco Webex Conference

พร้อมด้วย
– นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10
– นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
– นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
– ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10
– คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง แจ้งเพื่อทราบ
 • สาธารณสุขนิเทศก์ แจ้งเพื่อทราบ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แจ้งเพื่อทราบ
 • การกระจายตำแหน่งแพทย์แผนไทยเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดจากโรคติดเช้อไวรัส COVID-19
 • การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย การพัฒนาระบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10
 • กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564
 • การบริหารกรอบอัตรากำลังหย่วยงานในราชการบริหารส่นภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • รายงานสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 และสรุปการลงตรวจเยี่ยม รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
 • Healthcare Facilities Preparedness
 • รายงานสถานการณ์งบลงทุน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563
 • รายงานผลการดำเนินงานตาม PA ในปรเด็น โครงการราชทันฑ์ปันสุข ฯ , RDU & AMR และการยุติการใช้สารเคมี, นวัตกรรมการบริหารจัดการของเขตสุขภาพ และ Resuource sharing, ยาเสพติด, สาขาโรคไต และองค์กรคุณภาพ
 • โครงการก้าวท้าใจ ต้านภัย COVID-19 Season 2
 • การเตรียมพร้อมในการเปิดโรงเรียนตามมาตรการระยะผ่อนปรนจากสถานการณ์ COVID-19

ปิดการประชุม เวลา 16.45 น.