[1 ก.ค. 63] ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข (CHRO) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข (CHRO) เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ/ ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รักษาการในตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2563

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ ติดตาม/ เพื่อทราบ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ/ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ ลูกจ้างชั่วคราว การพิจารณาผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ของเขตสุขภาพที่ 10 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมถ่ายทอดการประชุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Cisco webex conference