[26 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตวจราชการ รอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตวจราชการ รอบ 2/2563 จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการสรุปตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2563 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน

ผู้บริหารระดับจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย นายแพทย์วราวุธ ชื่นตานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ,รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน, สาธารณสุขอำเภอ, คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ

สรุปผลการตรวจราชการฯ 5 ประเด็น ได้แก่ โครงการพระราชดำริ (ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์), กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ, สุขภาพกลุ่มวัย, ลดแออัด ลดรอคอย และ Area base (พัฒนาการเด็ก และการเข้าถึงบริการจิตเวชเด็ก)
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสะเกษ ชั้น 5 และถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังหน่วยงานในสังกัด