[22 มิ.ย. 63] พิธีทำบุญเลี้ยงพระ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แห่งใหม่

22 มิถุนายน 2563

วัน อังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2563 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 8

นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ณ อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 แห่งใหม่ บ้านท่าบ่อ ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 • นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10
 • นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล ผู้อำนวบการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
 • นางสาวปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • ดร.กมล ฝอยหิรัญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10
 • นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
 • นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
 • นางพันธิ์ทิพย์ โกศัลวัตร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • พญ.ชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10
 • นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
 • อ.วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • ดร.นุสรา ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
 • ทพญ.ศิรดา เล็กอุทัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 • ทพญ.ศิริรัตน์ วีระเดช ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 • นายสัมพันธ์ มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสุขภาพเขต 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 • นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 • นางหรรษา ชื่นชูผล นักวิเคราะห์และแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 • นางสุขาวดี บุญจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแก
 • คณะครูโรงเรียนบ้านท่าบ่อ
 • นายกิตติพศ ดำบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 / หน.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์ หน.กลุ่มงานอำนวยการ
 • นางสุชารัตน์ ญาวงศ์ หน.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ
 • นายชัยนิตย์ อินทร์งาม หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
 • นางสาวเสาวณีย์ โคตรนิมิตร หน.กลุ่มงานการเงินการคลัง
  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน

รูปภาพกิจกรรม