[21 มิ.ย. 63] ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 10

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ 

วันที่ 21 มิถุนายน 2563
นายแพทยธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมและติดตามนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดย ศ.(พิเศษ) ดร.นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

โดยประเด็นสำคัญ ได้แก่

  • การมอบแนวทางนโยบายกัญชาทางการแพทย์ระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ/ตำบล
  • ความคืบหน้า โครงการผลิตกัญชาทางการแพทย์ของอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายนำร่อง รพ. สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รพ.สต.ช่องเม็ก และวัดภูพร้าวอำเภอสิรินธร
  • แจ้งการเตรียมเปิดหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพยกระดับสมรรถนะ ผู้มีใบวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์และปรุงยาที่มีส่วนผสมกัญชาปรุงผสม

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, นายแพทย์สุรพร ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย , กลุ่มภาคีเครือข่ายและภาควิสาหกิจชุมชนตามพื้นที่รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี