[18 มิ.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจราชการรอบ 2/2563 ณ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

18 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ ราชการและนิเทศงาน ปกติรอบที่ 2 (ทีมที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามประเด็นปัญหาเขตสุขภาพ 4 ประเด็น ประกอบด้วย

  1. การเตรียมความพร้อมเปิดโรงเรียนรับสถานการณ์ COVID-19
  2. ปัญหาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
  3. ปัญหาด้านพัฒนาการเด็ก
  4. ปัญหาไข้เลือดออก

โดยร่วมลงพื้นที่กับคณะผู้บริหาร ในการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รับฟังการนำเสนอผลงาน และปัญหาอุปสรรคของเครือข่าย ณ โรงพยาบาลสำโรง โรงเรียนสำโรงคุรุประชาสามัคคี ศูนย์เด็ก ตรวจเยี่ยมสวนเกษตรอินทรีย์ รพ.สต.หนองมัง ตำบลโนนกลาง พบปะ อสม. ชาวบ้าน ประชาชน และตรวจเยี่ยมตลาดวิถีใหม่ New normal อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี