[19 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปตรวจราชการรอบ 2/2563 จ.อุบลราชธานี

วันที่ 19  มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 

พร้อมด้วย นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี คณะผู้บริหาร และคณะผู้นิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

รับฟังสรุปตรวจราชการรอบ 2/2563 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถ่ายทอดการสรุปตรวจราชการในครั้งนี้ ผ่านระบบ Cisco Webex Conference ร่วมกับ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี

การสรุปผลการตรวจราชการในครั้งนี้ ประกอบด้วย 5 ประเด็น ประกอบด้วย

1. ประเด็นราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย
3. ประเด็นกัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
4. ประเด็นลดแออัด ลดรอคอย ในโรงพยาบาล
5. ประเด็นพัฒนาการเด็ก (IQ) และการเข้าถึงบริการผู้ป่วยจิตเวชเด็ก