[15 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพ ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 15  มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 10 (อ.ก.พ.เขตสุขภาพที่ 10) เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ รายละเอียดการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร ฯ ในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว และการพิจารณาจัดสรร   อัตราว่าง ตำแหน่งแพทย์แผนไทยฯ

โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3  ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และประชุมผ่านระบบ WEBEX Conference