[12 มิ.ย. 63] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยม/ติดตามการบริหารการเงินการคลัง รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลัง รพ. ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.

นายแพทย์ ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ ๑๐ พร้อมด้วยนายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ ประธาน CFO เขตสุขภาพที่ 10 และคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินการคลังของหน่วยบริการ และเยี่ยมพื้นที่การให้บริการแกประชาชน โดยมี นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์เศวต ศรีศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้