[12 มิ.ย. 63] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8 / 2563

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น.

นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา ประธาน CHRO เขตสุขภาพที่ 10 /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมาย นายแพทย์สุรเดชช ชวะเดช รักษาการในตำแหน่ง นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคลสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2563

เพื่อประชุมเรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม/เพื่อทราบ รายละเอียดการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากร ฯ ในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และวาระการพิจารณา การบริหารตำแหน่ง ข้าราชการ /พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10