[11 มิ.ย. 63] นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลงาน

11 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ, พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ของเขตสุขภาพที่ 10 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 13 ราย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 13 ราย