[4 มิ.ย. 63] ประชุม EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

4 มิถุนายน 2563

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน

 • นางสุชารัตน์ ญาวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)
 • นายชัยนิตย์ อินทร์งาม
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
 • นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (COO)

และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ร่วมประชุม EOC สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

 • กำหนดการเดินทาง นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม อปสข. ที่ 10 ในวันที่ 9 มิ.ย. 2563
 • กำหนดการตรวจราชการ ครั้งที่ 2/2563 ในกรณีแบบปกติ และการถ่ายทอดผ่านระบบ WebEx
 • การกำหนดความรับผิดชอบในการดูแลผู้บริหาร
 • การบริหารจัดการระบบ Webex conference และห้องประชุม ของสนง.เขต 10
 • การรายงานสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19
 • แจ้งบริจาคทำบุญและสร้างที่พักอาศัยให้ผู้ยากไร้ จากสถานการณ์ COVID-19 โดยมูลนิธิ วีระภุชงค์
 • การเตรียมความพร้อมสำหรับทำบุญพิธีสงฆ์อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
 • แนวทางปฏิบัติสำหรับการอยู่เวรรักษาการณ์สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
 • กำหนดการตรวจร่างกาย และตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับเจ้าหน้าที่ สนง.เขต 10

รูปภาพกิจกรรม