[2 มิถุนายน 63] – ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผล การจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่

2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10  โดย นายกิตติพศ ดำบรรพ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ และคณะทำงานบริหาร/พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทุกหน่วยงานในเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนและสรุปผลการจัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ในระหว่างวันที่ 18- 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบ VDO Conference Webex

รูปภาพกิจกรรม