[28 พ.ค. 63] สนง.เขต 10 จัดอบรมการใช้งานระบบ Cisco Webex Conference ให้กับ จนท.สนง.

27-28 พ.ค. 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบ Cisco Webex Conference ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย หลักสูตรบทบาทการเป็น Host (ถ่ายทอดสัญญาณ) และ Client (รับสัญญาณ) ผ่าน 3 ช่องทาง ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่น Cisco Webex Teams, Cisco Webex Meetings และ Google Chrome

การอบรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 รุ่น
– วันที่ 27 พ.ค. 2563 สำหรับกลุ่มงาน CSO และ CHRO
– วันที่ 28 พ.ค. 2563 สำหรับกลุ่มงาน COO และ CFO

การดำเนินการอบรมในครั้งนี้ จัดโดยทีมไอที สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

รูปภาพกิจกรรม