[28 พ.ค. 63] ร่วมพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนาม

คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนาม และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนาม ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พร้อมด้วยนายแพทย์มนต์ชัย วัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์ดนัย เจียรกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี คณะแพทย์ พยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้

ในการนี้ นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เข้าร่วมประกอบพิธีทำบุญและตั้งศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่ โรงพยาบาลสนามในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติงาน

โดยพิธีการ ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ ทำบุญตักบาตร และศาลพระภูมิพระชัยมงคลและศาลเจ้าที่

โรงพยาบาลสนาม เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน