[27 พ.ค. 63] ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10


นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10

เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตาม LOI รายไตรมาสที่ 2/2563, ผลการดำเนินงานเดือน เมษายน 2563, ติดตามผลดระทบการส่งข้อมูลบริการจากการระบาด COVID-19 และ พิจารณาปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต ปีงบประมาณ 2563