[15 พ.ค. 63] ประชุม EOC สำนักงาน พร้อมทดสอบระบบห้องประชุม

15 พฤษภาคม 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ประกอบด้วย

 • นางสุชารัตน์ ญาวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)
 • นายชัยนิตย์ อินทร์งาม
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
 • นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์
  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
  หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (COO)
 • นางสาวเสาวณีย์ โครตรนิมิต
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ /
  รก.หัวหน้ากลุ่มงานการเงินการคลัง (CFO)

และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ร่วมประชุม EOC สถานการณ์ COVID-19 รวมทั้งมอบหมายงานตามหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการอาคารสถานที่ การเตรียมการต้อนรับผู้บริหาร การจัดเตรียมระบบจองห้องประชุม การเตรียมระบบ Cisco WebEx Conference

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมครั้งแรก เพื่อทดสอบระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังมีบางระบบที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

รูปภาพกิจกรรม