[14 พ.ค. 63] ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2563

14 พ.ค. 2563

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น.

ดร.กุลธิดา กุลประทีปปัญญา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ มอบหมายให้ อาจารย์วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ หัวหน้างานฝึกอบรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
ร่วมกับ นายกิตติพศ ดำบรรพ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล /ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2563 สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และสหวิชาชีพ จำนวน 226 คน ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563