[12 พ.ค. 63] ผตร. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

ผตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 (คปสข.) ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ Cisco Webex Conference

พร้อมด้วย
– นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 10
– นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10
– นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10
– นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
– ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
– ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10
– คณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2563

การประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง แจ้งเพื่อทราบ
 • สาธารณสุขนิเทศก์ แจ้งเพื่อทราบ
 • ต้อนรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กองตรวจราชการ
 • New Normal Medical Service New ความปกติในรูปแบบใหม่ของระบบบริการทางการแพทย์หลังจากเกิดเหตุการณ์ COVID-19
 • การใช้รถพระราชทาน Mobile X-ray ของผู้ต้องขังในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 10
 • การจัดทำแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 • ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA)ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
 • ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประกอบด้วย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ (EOC), ลดแออัด ลดรอคอยในโรงพยาบาล ER คุณภาพ และ Smart hospital, การควบคุมป้องกันวัณโรค, Fast Track และ นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเศรษฐกิจ
 • ผลการดำเนินงานระบบ Smart Refer เขตสุขภาพที่ 10
 • เรื่องพิจารณาจาก CHRO
 • สถานะงบลงทุนและค่าเสื่อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สถานการณ์การเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 10