[8 พ.ค. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 4)

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม VDO Conference สู้ภัย COVID-19

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 13.30 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference – Cisco WebEX Team พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • ภาพรวมสถานการณ์มาตรการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10
  • การนำเสนอการดำเนินงานรายจังหวัด สถานการณ์/ Sentinel Surveillance COVID-19
  • การ Reuse หน้ากาก N95 ในโรงพยาบาล
  • การเตรียมแผนฟื้นฟูสุขภาพจิต ฯลฯ

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.