[1 พ.ค. 63] ทีมภารกิจงานสุขาภิบาลและอนามมัยสิ่งแวดล้อม ประชุมทำแผนฟื้นฟูหลังการระบาด COVID-19

1 พ.ค. 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทีมภารกิจงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม EOC เขตสุขภาพที่ 10 ได้ประชุม Video conference ผ่านระบบ WebEx meeting เพื่อปรึกษาหารือการทำแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และแนวทางการจัดการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการผ่อนปรนมาตรการ