[27 เม.ย. 63] ลงตรวจพื้นที่ก่อสร้างอาคารพักของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

27 เม.ย. 2563

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมนายชัยนิตย์ อินทร์งาม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หน.กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) และ นายยุทธพล โพธิ์แก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

ลงตรวจพื้นที่ เตรียมการก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 บริเวณพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตรม. ณ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลอุบลราชธานี สัญญาเลขที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ผู้รับจ้าง หจก.เตียสิทธิ์ก่อสร้าง สัญญาค่าจ้าง 9,590,000 บาท จำนวน 8 งวด เริ่มต้นสัญญา 14 เมษายน 2563 ถึง 8 เมษายน 2564 จำนวน 360 วัน

รูปภาพกิจกรรม