[9 เม.ย. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 3)

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม VDO Conference สู้ภัย COVID-19

วันที่ 9 เมษายน 2563 14.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center : EOC) เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ผ่านระบบ Video Conference – Cisco WebEX Team สาระสำคัญ ดังนี้

  • การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
  • การคาดการณ์แนวโน้มผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในแต่ละจังหวัด
  • การดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • การเบิกจ่ายงบกลาง การจัดทำกรมธรรม์ประกันภัย
  • ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไว้รัส COVID-19 จากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 5 จังหวัด (จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร) และศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10
  • ปัญหาการดำเนินงานกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่ม
  1. กลุ่ม สำรองเวชภันฑ์และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)
  2. แนวทางการจัดสรรยาและการจ่ายยา Favipiravir