[13 เม.ย. 63] ปีใหม่ไทย สรงน้ำพระขอพร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

13 เมษายน 2563
นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นางสุชารัตน์ ญาวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CPIO)

นายชัยนิตย์ อินทร์งาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)

นางเรียมรัตน์ รักเสมอวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ /
หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (COO)

นางสาวเสาวณีย์ โครตรนิมิต
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ /
รก.หัวหน้ากลุ่มงานการเงินการคลัง (CFO)

และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประกอบกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยมาตรการ Social distancing อยู่ห่าง ๆ กันไว้ ปลอดภัย COVID-19 โดยยืนห่างกันระยะ 1-2 เมตร สวมหน้ากากทุกคน และฉีดล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์

รูปภาพกิจกรรม