สนง.เขต 10 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารสำนักงาน สู้ภัย COVID-19

ประจำทุกวัน

นายกิตติพศ ดำบรรพ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บุคลากร สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 จัดเวรคัดกรองวัดอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน รวมทั้งบุคลภายนอก

วิธีการคัดกรอง

  • ผู้คัดกรองจะต้องสวมหน้ากาก Surgical mask สวม Face Shield ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือฉีดสเปรย์
  • ผู้ที่จะเข้าสำนักงาน ต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ Surgical mask หากไม่สวมจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร และต้องล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์ที่สำนักงานเตรียมไว้ให้
  • ทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกจะต้องลงชื่อเข้าอาคาร และจดอุณหภูมิที่วัดได้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  • หากพบท่านใดอุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียส ขึ้นไป จะพิจารณาให้กลับไปเฝ้าดูอาการที่บ้าน ไม่ให้เข้าอาคารสำนักงาน

รูปภาพกิจกรรม