[4 เม.ย. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 2)

เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุม VDO CON สู้ภัย COVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563 14.00 น.

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุม VDO Coference หัวข้อ เพื่อติดตามสถานการณ์ COVID-19 ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และภัยสุขภาพ EOC เขตสุขภาพที่ 10
ผ่านระบบ Video Conference – Cisco WebEX Team สาระสำคัญ ดังนี้

  1. ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มการระบาดและการควบคุมป้องกันโรค
    โดย นายแพทย์ดนัย เจียรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
    จังหวัดอุบลราชธานี
  2. การติดตามและนำเสนอสถานการณ์การควบคุมและป้องกันการระบาดฯ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
  3. การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามกล่องภารกิจตามผัง EOC เขตสุขภาพที่ 10
  4. ข้อเสนอแนะจากศูนย์วิชาการทุกแห่ง

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์วิชาการทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10