[25 มี.ค. 63] ผตร. ประชุม EOC Conference สู้ภัย COVID-19 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 25 มีนาคม 2563

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10
เป็นประธานการประชุม EOC เพื่อติดตามสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในเขตสุขสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ผู้อำนายการศูนย์วิชาการทุกแห่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 10

ข้อสั่งการ ผู้ตรวจราชการ

 • ทุกจังหวัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์เครื่องมือ ให้พร้อม
 • ชื่นชมการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทุกจังหวัด ควรส่งเสริมให้มีการผลิตและใช้งาน
 • การบริหารจัดการด้านการสกัด การส่งต่อผู้ป่วยกลับบ้าน เพื่อการติดตามอาการหรือกักกันตัว หรืออื่นๆ ควรให้หน่วยงานอื่นบริหารจัดการ
 • สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พิจารณาเงินงบประมาณโครงการร่วมเขต เพื่อจัดสรรช่วยโรงพยาบาลสำหรับ COVID-19
 • ผู้รับผิดชอบงาน Logistic ให้เตรียมพร้อมและจัดสรรชุด PPE ให้เพียงพอและทั่วถึง
 • โรงพยาบาลใช้ชุด PPE ตามความเหมาะสม ไม่ควรใช้กับงานที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • จัดตั้งกลุ่ม Web Meeting สำหรับกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มคปสข. และ EOC
 • ทุกจังหวัดจะต้องมีเบอร์โทรกลางติดต่อสำหรับประชาชน และไม่ควรใช้ร่วมกับเบอร์ 1669 เนื่องจากเบอร์ 1422 ของกรมควบคุมโรคใช้งานลำบาก
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เขต 10 อุบลราชธานี เร่งจัดส่งน้ำยาตรวจเชื้อ ให้กับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
 • การแถลงข่าวหากปรากฏ Positive case ให้จังหวัดแถลงการณ์ได้เลย โดยไม่ต้องรอแถลงจากส่วนกลาง
 • จัดที่นั่งสำหรับบริการสาธารณ เช่น สนามบิน บขส. รถไฟ ธนาคาร หน่วยงานราชการ ร้านอาหาร ฯลฯ จัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง