[4 ส.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจราช เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิรูปเขตสุขภาพนำร่อง เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อวิเคราะห์โครงสร้าง ขอบเขตงาน ภายในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

เวลา 13.30 น.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน 30 ก.ย. 2565

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10