[4 ส.ค. 65] มหกรรมวิชาการ” เสริมสร้างบทบาท อสม.ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพในชุมชน”วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสริมสร้างบทบาทแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน โดยมีนายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นำทีมผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆและมีกระบวนการในการเรียนรู้กลุ่มย่อยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.การสนับสนุนการเข้าถึงบริการกัญชาทางการแพทย์ อย่างเหมาะสม 2. การเฝ้าระวังป้องกันการใช้ที่ผิดกฎหมายอาการแพ้หรือผลข้างเคียงไม่พึงประสงค์ 3. สนับสนุนภูมิปัญญาสมุนไพร อาหารและพืชเศรษฐกิจ 4. การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน 5. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน/อปท./ภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3-4 โรงแรมเซ็นทรา บาน เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร