[2 ส.ค. 65] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 เป็นประธานการประชุมความร่วมมือคณะกรรมการ 5×5 เขตสุขภาพที่ 10 + สปสช.เขต10 อุบลราชธานีวันนี้ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับเขต เขต 10 อุบลราชธานี สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ หารือสืบเนื่องจากการประชุมในครั้งก่อนเรื่องการบริการผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควร ปี 2565 และได้มีการติดตามสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการสังกัดสป.สธ , การรายงานผลการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และ การดำเนินงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 ปิดท้ายด้วยการพิจารณาเรื่อง การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง กรณีผู้ป่วยใน ปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี