[2 ส.ค. 65] นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่วันนี้ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร ชั้น 9 อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์