[2 ส.ค. 65] ผู้ตรวจราชการ เขต 10 เป็นประธานการประชุมสรุปงบฯ PPA ปี 2565 และการวางแผนปี 2566 เขตสุขภาพที่ 10วันนี้ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับเขต (PPA) ครั้งที่ 2/2565 สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ Health Needs Assessment และแนวทางการบริหาร PPA ปีงบประมาณ 2566 ต่อจากนั้น มีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ PPA 6 โครงการ เพื่อสรุปและปิดโครงการ ได้แก่

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการและซีดในเด็กปฐมวัย 0-5 ปี ,

โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในเด็กวัยเรียน 6-15 ปี,

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก 3 ปีและผู้สูงอายุ ,

โครงการแก้ไขปัญหามะเร็งตับและท่อน้ำดีในวัยทำงานอายุ 22 -59 ปี ,

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มประชากรทั่วไป และ

โครงการแก้ไขปัญหาภาวะสมองเสื่อมและพลั ดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ณ ห้องประชุมสำนักงาน เขตสุขภาพที่ 10 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี