[29 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในนามประเทศไทยวันนี้ (29 กรกฎาคม 2565)นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มอนามัยวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 20 ในนามประเทศไทย ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอาเซียนของนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก จำนวน 11 ชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2565 กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา 23 ชนิด ในสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และสนามต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยในวันนี้มีการลงพื้นที่ ณ จุดปฐมพยาบาล หอประชุมไพรพยอม และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย รวมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้พิจารณาระบบการให้บริการทางการแพทย์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สุขาภิบาลอาหาร และส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19