[27 ก.ค. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน PM สมุนไพร กัญชา กัญชง เขตสุขภาพที่ 10วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10/รองผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน PM สมุนไพร กัญชา กัญชง เขตสุขภาพที่ 10 และเป็นประธานมอบน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ให้กับผู้รับผิดชอบงานกัญชา ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 จังหวัดละ 500 ขวด และในเวลา 11.00 น. นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 10 ได้เดินทางมาร่วมในพิธีพร้อมทั้งมอบนโนยายการดำเนินงาน สมุนไพร กัญชา กัญชง (หลังปลดล็อค 9 มิถุนายน 2565) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบ VDO Conference