[27 ก.ค. 65] วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอุบลราชธานี จัดพิธี ปิดอบรมและ มอบประกาศนียบัตร ผบก. รุ่นที่ 35วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม มอบประกาศนีย บัตร เข็มวิทยฐานะและให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 35 ประจำปีงบประมาณ 2565โดยวิธีการอบรมแบบผสมผสานแบบออนไลน์ 1 สัปดาห์และแบบเผชิญหน้า 3 สัปดาห์ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยผู้รับการอบรมเป็นผู้บริหารระดับกลางในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 60 คน