[26 ก.ค. 65] #Big_Rock_5 “ปฏิรูปเขตสุขภาพ”โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิรูปเขตสุขภาพนําร่อง เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างเขตสุขภาพที่ 9 กับ เขตสุขภาพที่ 10ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมศรีลําดวน อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงพยาบาลขุนหาญ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษความเป็นมาของโครงการพอสังเขป ดังนีตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพโดยมีกลไกการ ดําเนินงานในรูปแบบเขตสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เพื่อให้การบริหารจัดการภายใน เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถจัดบริการให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนภายในเขตสุขภาพ จึงออกคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 114/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 ให้จัดตั้งสํานักงานเขตสุขภาพที่ 1 – 12 ขึ้นเป็น หน่วยงานภายในและให้เป็นส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค มีฐานะ เทียบเท่ากองในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเลขสารบรรณตามระเบียบ สารบรรณ และโครงสร้างสํานักงานเขตประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่

1) กลุ่มงาน ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2) กลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง 3) กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล 4) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5) กลุ่มงานอํานวยการ

และ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข Big Rock ที่ 5 กระทรวงสาธารณสุขมีเป้าหมายให้ ประเทศมีเขตสุขภาพที่มีระบบบริหารจัดการรูปแบบบูรณาการและร่วมรับผิดชอบระหว่าง หน่วยงานและท้องถิ่น มีความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถทําให้เกิดผล สําเร็จในพื้นที่ตามเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการ จัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและ กองทุนที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้เห็นชอบดําเนินการ ข้อเสนอ Sandbox เพื่อดําเนินการในเขตสุขภาพนําร่องวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) กลุ่มงานของสํานักงานเขตสุขภาพที่ 9 และสํานักงานเขตสุขภาพที่ 10 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการบริหารจัดการ กระบวนการ บริหารงานและรูปแบบการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และหาแนวทางร่วมกันในการ ดําเนินงานของสํานักงานเขตสุขภาพ (2) เพื่อศึกษา เรียนรู้ กระบวนการขับเคลื่อน และ ผลสําเร็จของการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ตาม Sandbox : 5 ด้าน รวมถึงเรียนรู้ ความสําเร็จ อุปสรรค การพัฒนา ผลของการดําเนินงาน (3) นําแนวทางที่ได้จากการเรียนรู้ มาปรับใช้ในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานตามแนวทางการปฏิรูปเขตสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการการขับเคลื่อนงานสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปเขตสุขภาพนําร่อง ใน 5 ประเด็น ของเขตสุขภาพ ที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 คณะเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9 และสํานักงานเขตสุขภาพ ที่ 10 จํานวน 80 คนในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 คณะวิทยากร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลขุนหาญ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอขุนหาญ เทศบาลตำบลขุนหาญ และ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้ทั้งเขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 ขอบคุณครับ