[26 ก.ค. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ NRP 2020 STABLE Program ภาวะวิกฤติทางกุมารและสูติศาสตร์ รุ่นที่ 2 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วันนี้ (26 กรกฎาคม 2565)เวลา 09.00 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านอนามัยแม่และเด็ก ได้มีโอกาสมาร่วมพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแผ่องค์ความรู้แก่บุคลากรด้านสาขาแม่และเด็ก เขตสุขภาพที่ 10 ในเรื่อง NRP 2020 STABLE Program ภาวะวิกฤติทางกุมารและสูติศาสตร์ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน แพทย์หญิงชุติวรรณ วิวัฒนาสิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ เวลา 11.00 น.ร่วมหารือและรับฟังแผนการผลิตนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ โดยมี ดร.ปัทมา ผ่องศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นำเสนอข้อมูล